Podmínky akce

Výše podpory a způsob úhrady

Spodní hranice pro dar je 100 Kč, pro horní hranici daru se meze nekladou. Podporu akci „Adoptuj sedačku“ bude možno poskytnout třemi způsoby, a to:

 • Zaplacením bankovním převodem bez povinnosti vyplnit základní údaje o dárci. Dárce nebude uveden na propagačních materiálech k akci „Adoptuj sedačku“. Upozorňujeme, že na transparentním účtu budou uvedeny údaje o majiteli účtu, ze kterého je platba provedena. 
 • Vyplněním darovacího formuláře, na základě kterého bude doručena výzva k úhradě daru. Ve formuláři si dárce může vyžádat potvrzení pro daňové účely a zároveň uvede, zda a kde chce být zveřejněn jako dárce (zeď díků, webové stránky akce, promítání před kinem). 
 • Akci „Adoptuj sedačku“ lze podpořit i formou reklamního plnění, kde minimální částka plnění je 10 tis. Kč bez DPH. Konkrétní rozsah reklamního plnění bude specifikován ve smlouvě o reklamě. 

Společnost neumožní anonymní darování, každého dárce bude možno i zpětně identifikovat, a to dle údajů v trasparentním účtu.

Dárce, který neuvede své kontaktní údaje a pouze zašle svůj dar na náš účet, nebude nikde uváděn. Na transparentním účtu bude ale dále viditelný, nebude tedy anonymní.

 

Propagace dárců 

Každý dárce bude mít možnost výběru, zda chce či nechce být veřejně prezentován. V případě smlouvy o reklamním plnění bude umístění reklamy a propagace firmy specifikováno přímo ve smlouvě v závislosti na výši poskytnuté finanční částky.

Na zřízeném transparentní účtu, kam jsou směrovány veškeré finanční dary, bude možné zjistit jména všech dárců.

Konkrétní propagace dárců (dle přání dárce): 

 • Jména dárců budou uvedena na webových stránkách Citadely
 • Jména dárců budou promítána před filmovým představením
 • Pro dárce bude u vstupu do kina vytvořena „zeď díků“, kde budou uvedena jména všech dárců, a to bez ohledu na výši daru. Na grafické podobě této zdi se pracuje, bude odhalena při slavnostním otevření sálu po výměně sedaček. Součástí zdi díků bude i schéma hlediště, kde budou u jednotlivých sedaček uvedeni jejich adoptující dárci 
 • Po realizaci akce (podzim 2020) bude uspořádáno divadelní představení, kam budou dárci s darem nad 1000 Kč pozváni a jako výraz díků budou mít vstup zdarma – dárci, kteří chtějí navštívit toto divadelní představení musí vyplnit darovací formulář, abychom získali emailovou adresu a mohli je na představení pozvat

 

Adopce konkrétní sedačky 

 • Konkrétní sedačku lze adoptovat za 6 000 Kč. Adopce sedačky je pouze symbolická, nevytváří žádný nárok na konkrétní sedačku.
 • Dárce si vybere konkrétní sedačku po osobní dohodě s organizátorem akce. 
 • Schéma hlediště bude součástí  zdi díků a zde bude uvedeno jméno konkrétního dárce. 

 

Všeobecné informace 

 • Dar je odečitatelnou položkou ze základu daně, pokud jeho výše přesáhne 1 000 Kč u soukromých osob a 2 000 Kč u firem.
 • Dárce si v darovacím formuláři zvolí, zda chce či nechce být uváděn v seznamu dárců na webu,  na zdi díků či před filmovým představením. 
 • SPORTaS, s.r.o. se zavazuje, že v případě nerealizování akce bude dar vrácen.

 

CHCI DAROVAT