Podmínky akce

Výše podpory a způsob úhrady

Spodní hranice pro dar je 100 Kč, pro horní hranici daru se meze nekladou. Podporu akci „Adoptuj sedačku“ bude možno poskytnout třemi způsoby, a to:

 • Zaplacením bankovním převodem bez povinnosti vyplnit základní údaje o dárci. Dárce nebude uveden na propagačních materiálech k akci „Adoptuj sedačku“. Upozorňujeme, že na transparentním účtu budou uvedeny údaje o majiteli účtu, ze kterého je platba provedena. 
 • Vyplněním darovacího formuláře, na základě kterého bude doručena výzva k úhradě daru. Ve formuláři si dárce může vyžádat potvrzení pro daňové účely a zároveň uvede, zda a kde chce být zveřejněn jako dárce (zeď díků, webové stránky akce, promítání před kinem). 
 • Akci „Adoptuj sedačku“ lze podpořit i formou reklamního plnění, kde minimální částka plnění je 10 tis. Kč bez DPH. Konkrétní rozsah reklamního plnění bude specifikován ve smlouvě o reklamě. 

Společnost neumožní anonymní darování, každého dárce bude možno i zpětně identifikovat, a to dle údajů v trasparentním účtu.

 

Propagace dárců 

Každý dárce bude mít možnost výběru, zda chce či nechce být veřejně prezentován. V případě smlouvy o reklamním plnění bude umístění reklamy a propagace firmy specifikováno přímo ve smlouvě v závislosti na výši poskytnuté finanční částky.

Na zřízeném transparentní účtu, kam jsou směrovány veškeré finanční dary, bude možné zjistit jména všech dárců.

Konkrétní propagace dárců (dle přání dárce): 

 • Jména dárců budou uvedena na webových stránkách Citadely
 • Jména dárců budou promítána před filmovým představením
 • Pro dárce bude u vstupu do kina vytvořena „zeď díků“, kde budou uvedena jména všech dárců, a to bez ohledu na výši daru. Na grafické podobě této zdi se pracuje, bude odhalena při slavnostním otevření sálu po výměně sedaček. Součástí zdi díků bude i schéma hlediště, kde budou u jednotlivých sedaček uvedeni jejich adoptující dárci 
 • Po realizaci akce (podzim 2020) bude uspořádáno divadelní představení, kam budou dárci s darem nad 1000 Kč pozváni a jako výraz díků budou mít vstup zdarma – dárci, kteří chtějí navštívit toto divadelní představení musí vyplnit darovací formulář, abychom získali emailovou adresu a mohli je na představení pozvat

 

Adopce konkrétní sedačky 

 • Konkrétní sedačku lze adoptovat za 6 000 Kč. Adopce sedačky je pouze symbolická, nevytváří žádný nárok na konkrétní sedačku.
 • Dárce si vybere konkrétní sedačku po osobní dohodě s organizátorem akce. 
 • Schéma hlediště bude součástí  zdi díků a zde bude uvedeno jméno konkrétního dárce. 

 

Všeobecné informace 

 • Dar je odečitatelnou položkou ze základu daně, pokud jeho výše přesáhne 1 000 Kč u soukromých osob a 2 000 Kč u firem.
 • Dárce si v darovacím formuláři zvolí, zda chce či nechce být uváděn v seznamu dárců na webu,  na zdi díků či před filmovým představením. 
 • SPORTaS, s.r.o. se zavazuje, že v případě nerealizování akce bude dar vrácen.

 

CHCI DAROVAT